Ajankohtaista

Tulokset ovat vuosien 2016-2018 lajikekokeista. Joka vuosi kokeiden mittarina toimii kolmen lajikkeen keskiarvo. Mittarilajikkeiden keskiarvo juuri- ja sokerisadossa sekä sokeripitoisuudessa saa arvon 100. Mikäli lajike jossain ominaisuudessa ylittää tämän arvon on se silloin suoriutunut mittaria paremmin kyseisessä ominaisuudessa.

Kukkavarsien lukumäärä lasketaan ruuduittain lajikekokeesta. Näiden tulosten perusteella saatu luku muutetaan kpl/ha. Lähtökohtaisesti kaikki hyvin herkästi kukkavarsia tuottavat lajikkeet pudotetaan pois lajikevalinnasta jo ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen. Lajikkeilla on kuitenkin vuosittaista vaihtelua kukkavarsialttiudessa. Mutta myös 000-lajikkeita löytyy, jolloin lajikkeella ei ole kolmena vuonna millään koealueella ollut yhtään kukkavartta.

Lajikekokeita ei ruiskuteta missään olosuhteissa lehtisairauksia vastaan. Koealueet poikkeavat vuosittain suurestikin toisistaan. Joillain koealueilla Ramularia paine on voimakasta ja samaan aikaan toinen alue voi olla täysin puhdas. Ramularia arvostelu suoritetaan silmämääräisesti ruudulta kaksi kertaa kasvukauden aikana (elokuussa ja syyskuussa). Arvosteluasteikko on 0-100, jolloin 0= ei yhtään ramulaariaa ja 100= täysin saastunut kasvusto. Vuosittain koepaikkojen tuloksista lasketaan keskiarvo.

– -* Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa

– Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa

+* Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä

(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa

+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

++Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi

+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä