Lajikekokeet

Callas (Maribo Seed 2017) uusi ankeroista sietävä lajike. Juurisadoltaan lajike on ollut vuosien 2014-2016 kokeissa mittaria parempi. Sokeripitoisuudeltaan se on vähän mittaria heikompi. Ramularialle altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa.

Calvin (Syngenta 2017) Juuri- ja sokerisadoltaan mittaria parempi vuosien 2014-2016 lajikekokeissa. Sokeripitoisuudeltaan kuitenkin mittaria alhaisempi. Viljelyvarmuudeltaan sopeutuva. Ei reagoi jyrkästi olosuhdemuutoksiin.

Columbus (Strube 2013) Sokeri- ja juurisato hieman mittaria heikompi 2013-2016. Ei kukkavarsia kokeissa 2010-2016. Lajikkeella muita tasaisempi taimettuminen kokeissa. Viljelyvarmuudeltaan sopeutuva. Ei reagoi jyrkästi olosuhdemuutoksiin.

Coyote (SES VanderHave 2017) Juurisadoltaan mittarin luokkaa, mutta sokeripitoisuudeltaan hivenen mittaria parempi vuosien 2014-2016 lajikekokeissa.

Darnella (KWS 2016) koevuosina 2013-2016 selvästi mittaria satoisampi lajike juurisadoltaan. Ramularialle altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa. Voi olla altis muodostamaan kukkavarsia hyvin aikaisissa kylvöissä. Viljelyvarmuudeltaan lajike on epävakaa, voi reagoida heikentyneissä kasvuoloissa muita lajikkeita voimakkaammin.

Dexter (Syngenta 2017) uusi lajike tälle vuodelle. Juuri- ja sokerisadoltaan mittaria satoisampi vuoden 2014-2016 lajikekokeissa. Jalostaja ilmoittaa lajikkeelle taimipoltteensietoa.

Diana (KWS 2011) on ollut vuosina 2012-2016 yksi lajikekokeiden mittarilajikkeista korkean satonsa vuoksi. Sokeripitoisuus mittarin tasoa. Kukkavarsia on esiintynyt viimeisen kolmen vuoden kokeissa kaikkina kolmena vuonna. Osoittanut jalostajan ilmoittamaa Aphanomyces sietoa lievässä taimipolte tilanteessa myös SjT:n kokeissa.

Flexness (Maribo Seed 2015) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2012-2016. Sokeripitoisuus mittarin tasoa. Jonkun verran kukkavarsia. Ramularian sietoa lievässä tautitilanteessa. Viljelyvarmuudeltaan sopeutuva. Ei reagoi jyrkästi olosuhdemuutoksiin.

Gallop (Syngenta 2016) ankeroista sietävä lajike. Juurisadoltaan ja sokeripitoisuudeltaan puhtaissa koeolosuhteissa mittarin tasoa. Ankeroisen saastuttamalla koelohkolla juurisato selvästi korkeampi muihin ankeroislajikkeisiin verrattuna. Viljelyvarmuudeltaan sopeutuva. Ei reagoi jyrkästi olosuhdemuutoksiin.

Kashmir (Maribo Seed 2017) Selvästi juuri ja sokerisadoltaan mittaria parempi vuosien 2014-2016 lajikekokeissa. Sokeripitoisuus on jäänyt mittaria alhaisemmaksi. Jonkin verran taimipoltteen sietoa. Ramularialle altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa.  Viljelyvarmuudeltaan sopeutuva. Ei reagoi jyrkästi olosuhdemuutoksiin.

Kudu (SES VanderHave 2016) Sokerisadoltaan mittarin luokkaa vuosien 2013-2016 kokeissa. Sokeripitoisuus mittaria parempi 2014-2016 kokeissa. Ramularialle altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa. 

Leonella (KWS 2016) ankeroista sietävä lajike. Juuri- ja sokerisadoltaan puhtaissa koeolosuhteissa mittarin tasoa. Sokeripitoisuudeltaan selvästi mittaria parempi. Ankeroisen saastuttamalla koelohkolla juurisato keskinkertainen muihin ankeroislajikkeisiin verrattuna. Viljelyvarmuudeltaan sopeutuva. Ei reakoi jyrkästi olosuhdemuutoksiin.

Music (Syngenta 2016) Juuri- ja sokerisato mittarin tasoa 2014-2016. Myös sokeripitoisuus mittarin tasoa. Jalostaja ilmoittaa lajikkeelle taimipoltteensietoa lievässä tautipaineessa.

 

Tulokset ovat vuosien 2014-2016 lajikekokeista. Joka vuosi kokeiden mittarina toimii kolmen lajikkeen keskiarvo. Mittarilajikkeiden keskiarvo juuri- ja sokerisadossa sekä sokeripitoisuudessa saa arvon 100. Mikäli lajike jossain ominaisuudessa ylittää tämän arvon on se silloin suoriutunut mittaria paremmin kyseisessä ominaisuudessa.

Kukkavarsien lukumäärä lasketaan ruuduittain lajikekokeesta. Näiden tulosten perusteella saatu luku muutetaan kpl/ha. Lähtökohtaisesti kaikki hyvin herkästi kukkavarsia tuottavat lajikkeet pudotetaan pois lajikevalinnasta jo ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen. Lajikkeilla on kuitenkin vuosittaista vaihtelua kukkavarsialttiudessa. Mutta myös 000-lajikkeita löytyy, jolloin lajikkeella ei ole kolmena vuonna millään koealueella ollut yhtään kukkavartta.

Lajikekokeita ei ruiskuteta missään olosuhteissa lehtisairauksia vastaan. Koealueet poikkeavat vuosittain suurestikin toisistaan. Joillain koealueilla Ramularia paine on voimakasta ja samaan aikaan toinen alue voi olla täysin puhdas. Ramularia arvostelu suoritetaan silmämääräisesti ruudulta kaksi kertaa kasvukauden aikana (elokuussa ja syyskuussa). Arvosteluasteikko on 0-100, jolloin 0= ei yhtään ramulaariaa ja 100= täysin saastunut kasvusto. Vuosittain koepaikkojen tuloksista lasketaan keskiarvo.

 

Lajikkeiden viljelyvarmuus lasketaan tilastollisesti kolmen koevuoden satotuloksista. Lajikkeet, jotka sopeutuvat hyvin kaikkiin kasvuolosuhteisiin löytyvät nuolen kärjen sisältä. Keskiosasta nuolta löytyvät lajikkeet, jotka sopeutuvat keskimääräisesti kaikkiin olosuhteisiin. Mikäli jokin lajike jää nuolen ulkopuolelle on se herkkä reagoimaan kasvuolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin. Mikäli kasvuolosuhteet heikkenevät optimioloista sään, maaperän tai taudin vuoksi kaikki lajikkeet menettävät satoa. Mutta sadonalenema on selvästi voimakkaampaa epävakailla lajikkeilla kuin sopeutuvalla lajikkeella.