Ajankohtaista

Ohjeet kesän 2018 juurikkaan kasvinsuojeluun

 

YKSIVUOTISTEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Rikkakasvivalmisteiden sallitut käyttömäärät ja niitä koskevat rajoitukset

Safaria ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II), koska kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa. Safarin käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos lohkolla oli viime vuonna rypsiä tai rapsia, sillä muiden kasvinsuojeluaineiden kuin Safarin teho niihin on huono ja niistä voi tulla rikkakasviongelma. Pohjavesialueilla suositellaan Goltixista ja Targetista sen vuoksi suurempaa määrää.

Goltix ja Target käyttö samalla lohkolla

Goltix 700 SC ja Target SC saa käyttää samalla lohkolla, mutta niiden yhteiskäyttömäärä ei saa ylittää 5,0 l/ha, jossa Goltixin määrä ei saa ylittää 3,0 l/ha. TS. Jos Goltixin määrä 3,0 l/ha ei riitä, saat käyttää tarvittaessa Targetia, max. 2,0 litraa

Safarin, Goltixin ja Targetin korkeimmat sallitut käyttömäärät ( g, l tai kg/ha/vuosi) samalla lohkolla ja valmisteiden käyttörajoitus pohjavesialueilla.

Muista jättää uojaetäisyys talousvesikaivoihin ja lähteisiin

Safari, Target SC/WG, Betanal SE, Betanal Progress SE, Betanal Expert EC, Betasana, Medifam 320 SC ja Tramat 500 SC valmisteita käytettäessä, talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaineen käytössä pohjavesialueilla on noudatettava

Betanal SE, Betasana, Medifam 320 SC, Betanal Progress SE, Betanal Expert EC ja Tramat 500 SC valmisteiden käyttö pohjavesialueilla on sallittu vain salaojitetuilla pelloilla. Jos pohjamaa on läpäisevää maalajia (HHt tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta käyttää enintään joka toinen vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella. Jos pohjamaan maalaji on HHt:aa hienojakoisempaa tai käytetään riviruiskua, voidaan valmistetta käyttää joka vuosi pienimmällä mahdollisella annoksella.

 Valmisteiden vuosittaiset sallitut käyttömäärät

Eri valmisteiden korkein sallittu käyttömäärä (l /ha/vuosi) ja tehoaineen määrä (g/ha) samalla lohkolla.

 

Tramat 500 SC, Betanal Progress SE ja Betanal Expert EC maksimi käyttömäärät l/ha/lohko/kasvukausi sekä etofumesaatin sallitut maksimi käyttömäärät l/ha/lohko/kasvukausi eri viljelykierroissa. Jotta fenmedifaamin yhteismäärä ei ylitä 960 g/ha/kasvukausi, on Betanal SE:n, Betasanan ja Medifamin käyttömäärä sopeutettava Betanal Expertin/Progressin määrään tankkiseoksessa. 

Rikkakasvien optimaalinen torjunta

Ajankohta

Paras vaikutus rikkakasveihin saadaan, kun ne ruiskutetaan ensimmäisen kerran sirkkalehtivaiheessa tai kun ensimmäiset kasvulehdet ovat juuri tulleet näkyviin.  Tällöin rikkakasvit ovat herkimmillään torjunta-aineille. Poikkeus on matara, sen paras torjunta-ajankohta on 1. kasvulehtikiehkuran avauduttua ja kiertotatar ensimmäisellä kasvulehtiasteella. Normaalioloissa ensimmäisen ruiskutuksen ajankohta on 18-25 vrk kylvöstä. Toinen ruiskutus tulee ajankohtaiseksi uusien rikkakasvien tultua sirkkalehtiasteella (7–14 päivää ensimmäisestä ruiskutuksesta). Kolmas ruiskutus tehdään 14–16 päivän kuluttua toisesta ruiskutuksesta. Jos  sää on ollut kylmää/kuivaa, uusia rikkakasveja taimettuu hitaammin ja toista/kolmatta ruiskutusta voi joutua siirtämään muutamalla päivällä eteenpäin.

Ainemäärät

Normaaleissa ruiskutusoloissa käytettävät ainemäärät savi- ja multamaille löytyvät Taulukoista 6 ja 8 ja kevyille maille taulukoista 7 ja 9. Kuivissa sekä viileissä ja/tai kylmissä oloissa taimettuneet rikkakasvit tarvitsevat suurempia aine- ja öljymääriä.

Isot rikkakasvit 

Jos rikkakasveissa on jo kasvulehdet esillä tai kasvulehtiä on useampia, tarvitaan torjunta-aineista ja öljystä suurempia määriä.  Toinen tapa on tehdä kaksi ruiskutusta 4–7 vrk välein pienemmillä öljy ja ainemäärillä.

Täydennysruiskutus

Jos ruiskutuksen teho on jostain syystä jäänyt huonoksi tai rikkakasvit ovat ehtineet isoiksi (10–15 cm), täydennysruiskutus kannattaa tehdä 4–5 päivän, viimeistään viikon kuluttua.

Olosuhteiden huomioiminen ruiskutuksissa

Kasteisen yön jälkeen ruiskutetaan vasta, kun kaste on pääosin kuivunut. Ruiskutussää on hyvä, kun ilman suhteellinen kosteus on yli 70 %:a, lämpötila on yli 15 °C, ilma on tyyni ja maa on riittävän kostea. Jos sää on kylmä (alle +10 °C), kannattaa ruiskuttaa aamupäivällä tai päivällä. Ruiskutusta tulee välttää, kun lämpötila on yli 20 °C ja voimakkaassa auringonpaisteessa. Kuivalla ja helteisellä säällä (yli +20 °C) ruiskutus pitää ajoittaa aamuyöhön. Kylmissä ruiskutusoloissa ruiskutetaan aamu- ja keskipäivällä.

Sään vaikutus torjuntatehoon

Kuivissa kasvuoloissa torjuntateho voi jäädä heikoksi.

Torjunta-aineiden teho on paras lämpimällä säällä 10-20 °C.

Sään vaikutus juurikkaan vioituksiin

Helteisissä ja kosteissa oloissa juurikas on altis ruiskutusvioituksille.

Ruiskutusta ei saa tehdä hallayötä ennen tai sen jälkeen. Hallayön jälkeen kasvien on annettava toipua ennen ruiskutusta, kunnes kasvien kunto on normaali.

Renol -öljyn käyttömäärä on 0,25-0,50 l/ha normiolosuhteissa lämpötilasta riippuen. Kuumalla säällä käyttömäärä on alhaisempi 0,2-0,3 l/ha.     

Öljymäärä

Sunoco -öljyn käyttömaaärä sopeutetaan olosuhteisiin ja rikkakasvien kokoon. Normaaleissa ruiskutusoloissa ja rikkakasvien ollessa pääosin sirkkalehtiasteella riittää pienempi määrä öljyä, savi- ja multamailla 0.5–1.0 l/ha ja kevyillä mailla 0.3–0.5 l/ha. Kuivissa ja/tai kylmissä oloissa tai kun rikkakasvit ovat isoja, öljymäärät ovat suurimmat, savi- ja multamailla 1.0-1.5 l/ha ja kevyillä mailla 0.7-1.0 l/ha. Jos päivälämpötila nousee hellelukemiin, öljymääristä käytetään alhaisimpia määriä, koska suuri öljymäärä voi vioittaa juurikasta. Hellejaksona ruiskutus suositellaan tehtäväksi aikaisin aamulla.

 

Yksivuotisten ongelmarikkakasvien torjunta

Matara

Paras teho mataraan saadaan, kun sen ensimmäisen kasvulehtikiehkura on avautunut. Tehokas mataran torjunta vaatii 1. ruiskutuksessa Tramatin 0.3 l/ha ja 2.–3. ruiskutuksessa 0.3–0.4 l/ha savimailla ja kevyillä mailla 0.2–0.3 l/ha tai Betanal Progressista tai Betanal Expertistä isompia määriä ensimmäisestä ruiskutuksesta lähtien. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä Goltixia ja Targetia (1.0 l/kg/ha) ja niiden hyvä maavaikutus (kostea maa). Safarin lisääminen (15–30 g/ha) tankkiseokseen parantaa mataran torjuntatehoa. Jos mataraa on jäänyt ruiskutuksista, ja varsinkin kuivissa oloissa, suositellaan harausta toisen ja kolmannen ruiskutuksen välissä.

Piha-, kierto-, ukon-, ja hanhentattaren torjunta

Pihatatar saadaan hyvin torjuttua, kun torjunta tehdään sirkkalehtivaiheessa. Jos ensimmäiset kasvulehdet ovat avautuneet, pihatattaren torjunta on vaikeaa. Piha-, kierto- ja ukontattarien torjunta vaatii tankkiseoksessa riittävästi Tramatia, 1. ruiskutuksessa savi- ja multamailla 0.3 l/ha ja 2.– 3. ruiskutuksessa 0.4 l/ha ja kevyillä mailla 0.2–0.3 l/ha jokaisessa ruiskutuksessa. Betanal Progressia tai Betanal Expertia on käytettävä suurempia määriä jo ensimmäisestä ruiskutuksesta alkaen tehon varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan hyvää Goltixin ja Targetin maavaikutusta (kostea maa). Kuivissa oloissa kannattaa tattarien torjunnassa käyttää Safari-ohjelmaa 20–30 g/ha jo ensimmäisessä ruiskutuksessa savi- ja multamailla. Hyvä tulos edellyttää kuitenkin Safarin lisäämistä vähintään kahteen peräkkäiseen ruiskutukseen. Kiertotatarta jää helposti kuivissa oloissa ensimmäisestä ruiskutuksesta, koska sirkkalehtiasteella se vaatii Goltixin/Targetin hyvää maavaikutusta. Kiertotatar saadaan torjuttua vielä kohtalaisen hyvin ensimmäisen kasvulehden avauduttua. Ukontatar on herkkä Safarille, kun sen ensimmäinen kasvulehti on avautunut. Myös Hanhentatar saadaan torjuttua Safari-ohjelmalla.

Jos tattarien torjunta jää vaillinaiseksi, on haraaminen suositeltavaa. Tatarpellot kannattaa laittaa viljelykiertoon, jos ruiskutuksista on jäänyt useampana vuonna runsaasti tattareita.

Peltosaunion torjunta

Torjunnassa savi- ja multamailla suositellaan Safari-ohjelmaa jo ensimmäisellä ruiskutuskerralla, sillä 2. ruiskutuksessa peltosauniot ovat suuria eikä Safarin teho riitä niiden torjumiseksi. Kevyillä mailla Safaria suositellaan vasta toiseen ruiskutukseen. Koska pohjavesialueilla ei voi käyttää Safaria peltosaunion torjunnassa, suositellaan Matrigonin lisäämistä tankkiseokseen 2. ja 3. ruiskutuksessa 40-60 g/ha.  Jos peltosauniot ovat jo isoja tai pellolla esiintyy rusokkia, tankkiseokseen lisätään Matrigonia 70 g/ha tehon lisäämiseksi. Matrigonia ja Safaria saa sekoittaa samaan tankkiseokseen peltosaunion torjunnassa. Matrigon tehoaa parhaiten lämpimällä säällä (yli +15 °C). Valmistetta saa käyttää pohjavesialueilla. Jos peltosaunion torjunta jää vaillinaiseksi, on haraaminen suositeltavaa. Isot peltosauniot tulisi kitkeä/niittää ennen kukintaa, muuten ne lisäävät pellon siemenpankkia. Sauniopellot kannattaa laittaa viljelykiertoon.

Riviruisku-hara

Riviruiskua käytettäessä ensimmäinen ruiskutus tehdään kokoalalle, koska kylvörivien havaitseminen on vaikeaa taimien olleessa pieniä. Seuraavat ruiskutukset voidaan tehdä riviruisku-haraa käyttäen. Pelkän riviruiskutuksen jälkeen rivivälien haraus on välttämätön toimenpide. Haraus voidaan tehdä 3–4 vrk kuluttua ruiskutuksesta.

Haraus

Jos ruiskutuksista on jäänyt runsaasti rikkakasveja kuten mataraa, piha- ja kiertotatarta tai muita kestäviä rikkakasveja tai kovettunut maa tarvitsee kuohkeuttamista, suositellaan harausta toisen ja/tai kolmannen ruiskutuksen jälkeen. Jos 1. ja 2. ruiskutuksen torjuntateho on ollut hyvä, voi kolmannen ruiskutuksen korvata harauksella ennen rivien sulkeutumista. Haraus tulisi tehdä aikaisintaan 6–8 päivää ruiskutuksen jälkeen, jotta valmiste ehtii vaikuttaa.

 

RIKKAKASVIEN TORJUNTA-OHJELMAT, yksivuotiset rikkakasvit

Yhden tehoaineen ruiskutusohjelma kevyillä kivennäismailla (hiekka, hieta, hiue, hiesu)

Yhden tehoaineen ruiskutusohjelma savi- ja multamailla

Progress-ohjelma kevyillä kivennäismailla (hiekka, hieta, hiue, hiesu)

Progress-ohjelma savi- ja multamailla

Betanal Expert-ohjelma kevyillä kivennäismailla (hiekka, hieta, hiue, hiesu)

Betanal Expert-ohjelma savi- ja multamailla

 

Ruiskutuksissa huomioitavaa:

 1. Vesimäärä ruiskutuksissa 150–200 l/ha. Tuulikulkeumaa alentavia suuttimia käytettäessä suositellaan valmisteiden suositusvesimääristä suurinta vesimäärää.
 2. Safarin kanssa tankkiseoksena on Goltix 700 SC:n tai Target SC:n käyttömäärä *0.5 l/ha ja Goltix 70 WG:n ja Target WG:n *0.5 kg/ha.
 3. Kevyille kivennäismaille (esim. hiekka, hieta, hiesu) ei suositella Safari ensimmäiseen ruiskutukseen vioitusriskin vuoksi.
 4. Jotta fenmedifaamin yhteismäärä ei ylitä 960 g/ha/kasvukausi, on Betanal SE:n, Betasanan ja Medifamin käyttömäärä sopeutettava Betanal Expertin/Progressin määrään tankkiseoksessa.
 5. Goltix 700 SC tai 70 WG saa käyttää enintään 3.0 l tai kg/lohko/kasvukausi.
 6. Goltix 700 SC tai 70 WG saa käyttää pohjavesialueilla.
 7. Target SC/WG saa käyttää 5,0 l/ha/lohko/kasvukausi.
 8. Target SC/WG ja Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 9. Multamailla tarvitaan suurempia määriä Target SC/WG. Sen käyttömäärä 1. ruiskutuksessa 2.0 l/kg/ha ja 2. ja 3. ruiskutuksessa 1.5 l/kg/ha.
 10. Safaria ei suositella erittäin kuivissa oloissa erityisesti savimailla, jolloin sokerijuurikas on herkkä ruiskutusvioituksille.
 11. Hyvin viileissä ja kosteissa oloissa, jolloin sokerijuurikas on herkkä vioituksille, ei Safaria tule käyttää.
 12. Kevyet kivennäismailla (esim. hiekka, hieta, hiesu) käytetään pienempiä suositeltuja ja savi- ja multamailla suurempia ainemääriä.
 13. Safari-ohjelmaa suositellaan, jos lohkolla on peltosauniota, rusokkia, tattareita, ristikukkaisia rikkakasveja (rypsi, rapsi, lutukka, peltoukonnauris, taskuruohot), kylänurmikkaa, linnunkaalia ja rautanokkosta. Safaria tarvitaan vähintään kahdessa peräkkäisessä ruiskutuksessa, koska Safari ei tapa rikkakasveja vaan jarruttaa niiden kehitystä. Rikkakasvit toipuvat yhdestä Safari-käsittelystä.
 14. Jos peltosauniota on jäänyt 1. ruiskutuksesta, lisätään 2. ruiskutukseen ja tarvittaessa 3. ruiskutukseen 50–70 g/ha Matrigonia.
 15. Cliopharia 600 SL saa ruiskuttaa kerran/kasvukauden aikana. Valmistetta suositellaan peltosaunion torjunassa 2. ruiskutukseen 0.15 l/ha tai 2. ja 3. ruiskutukseen välissä erikseen 0.2 l/ha. Cliopharin kanssa käytetään öljy. Suositus on käyttää 0,25-0,5 l Renol-öljyä Cliopharin kanssa yksin käytettäessä ja olosuhteet huomioiden. Hellesäällä käyttömäärä on 0,2-0,3 l/ha. Cliophar 600 SL lisätään tankkiseokseen viimeiseksi.
 16. Matrigonia ei saa ruiskuttaa yhdessä Safari-valmisteen kanssa, mikäli tavoitellaan tehoa pelto-ohdakkeeseen tai -valvattiin. Siinä tapauksessa Matrigon on ruiskutettava 4 päivää ennen tai 14 päivää Safari-käsittelyn jälkeen, koska on tärkeätä, että ohdakkeet ja valvatit ovat hyvässä kasvussa.
 17. Matrigonia ja Cliopharia saa sekoittaa Safarin kanssa tankkiseokseen peltosaunion torjunnassa.
 18. Medifam 320 SC:n käyttömäärä tankkiseoksessa on 0.8–1.2 l/ha 1.-3.ruiskutuksessa kevyillä kivennäismailla ja 1.0-1.5 l/ha savi- ja multamailla.
 19. Jos taimissa on havaittavissa heikkokuntoisuutta/vioitusta taimipoltteen, juurikasankeroisen, hiekkamyrskyn, kuorettumisen tai pakkasen takia, ota yhteys konsulenttiin ennen rikkakasviruiskutusta. Poikkeustapauksissa tarvitaan jaettuja torjuntakäsittelyitä, pienempiä torjunta-ainemääriä tai ruiskutuksen siirtämistä tilanteesta riippuen.

Betanal Expert EC vastaavat Tramat 500 SC sekä Betanal SE ja Betasanan käyttömäärät (l/ha).

Betanal Progress SE vastaavat Tramat 500 SC sekä Betanal SE ja Betasanan käyttömäärät (l/ha).

 

 

Monivuotiset ongelmarikat

Pelto-ohdake ja -valvatti

Torjuntateho on paras, kun ohdake on 15–20 cm korkuista ja valvatissa on vähintään 6 kasvulehteä.

Matrigon 72 SG:n käyttömäärä on 165 g/ha tai 2 x 80 g/ha 14 vuorokauden välein. Ohdakkeen ja valvatin torjunta on tehokkainta viljakasvustosta viljelykierron aikana ja tehokas torjunta vaatii useamman välivuoden.

Cliophar 600 SL käyttömäärä on 0.2 l/ha. Enintään 1 käsittelykerta/kasvukausi. Suositus on käyttää 0,25-0,5 l Renol-öljyä Cliopharin kanssa yksin käytettäessä ja olosuhteet huomioiden. Jos lämpötila hellelukemissa, öljyn käyttömäärä 0,2-0,3 l/ha. Maanmuokkaus kahden viikon aikana ennen Cliophar 600 SL -käsittelyä tai sen jälkeen voi haitata pelto-ohdakkeen ja muiden monivuotisten rikkakasvien torjuntaa.

Ruiskutushetkellä lämpötilan on oltava yli +12 °C. Ruiskutus voidaan aloittaa aamulla lämpötilan ollessa vain +8 °C, jos lämpötilan odotetaan päivän aikana nopeasti nousevan +15 °C:een. Ruiskutusta tulee välttää, jos sää on liian kuiva, kuuma tai kylmä

Matrigonin käyttörajoitukset

Valmisteilla ei ole pohjavesialuekieltoa. Matrigonia ei saa ruiskuttaa tankkiseoksessa Safarin kanssa, mikäli tavoitellaan hyvää tehoa pelto-ohdakkeeseen tai -valvattiin. Matrigon on ruiskutettava 4 päivää ennen tai 14 päivää Safari-käsittelyn jälkeen, jotta ohdakkeet ja valvatit ovat hyvässä kasvussa.

Juolavehnä ja muut heinämäiset rikkakasvit

Kertakäsittelyssä juolavehnä ruiskutetaan, kun siinä on 4-6 kasvulehteä ja se on 20-30 cm korkeaa. Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus tehdään, kun juolavehnässä on 3-5 kasvulehteä, toinen noin kolmen viikon kuluttua, kuitenkin ennen kuin juurikaskasvusto sulkeutuu.

Erittäin kuumat olosuhteet, liika märkyys tai halla tai muut ulkoiset tekijät vaikuttavat juolavehnän ja muiden heinien kasvuun ja voivat heikentää valmisteiden tehoa. Erittäin kuivissa olosuhteissa kannattaa ruiskuttaa aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Ihanteellinen ruiskutuslämpötila on 8 – 25 °C ja ilmankosteuden tulisi olla yli 65 %.

Tavallisen rikkakasviruiskutuksen ja juolavehnän torjunnan väliin suositellaan vähintään 3 välipäivää, ettei valmisteen teho juolavehnään heikkene. Juurikkaalla ei suositella tankkiseoksia muiden rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa tehon heikkenemisen vuoksi. Juolavehnän torjunnassa on erityisesti tärkeää, että maata ei muokata viikon kuluessa ruiskutuksesta.

Juolavehnän torjuntaan hyväksytyt valmisteet ja niiden varoajat

AGIL 100 EC (varoaika 60 vrk), TARGA SUPER 5 SC (varoaika 110 vrk), FUSILADE MAX (varoaika 56 vrk), STRATOS ULTRA, PILOT ULTRA (varoaika 60 vrk) ja SELECT PLUS (varoaika 56 vrk).

Kylänurmikan, niittynurmikan, karheanurmikan, jääntiviljan ja raiheinän torjunta

Select Plus 1,0 l/ha ja vesimäärä 200-400 l/ha.

Valmisteiden käyttörajoitukset

Select Plus -käsittelyn ja muulla valmisteella tehtävän ruiskutuksen väliin on jätettävä vähintään 7 vrk.

Käyttö pohjavesialueilla sallittu: Agil, Targa Super, Stratos Ultra ja Pilot Ultra.

Käyttö pohjavesialueilla kielletty: Fusilade Max ja Select Plus.

Fusilade Max ja Select Plus -valmisteella on jätettävä talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille vähintään 30-100 metrin levyinen käsittelemätön suojavyöhyke. Näiden valmisteiden käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Muut rikkakasvivalmisteet

Reglone

Valmistetta saa käyttää kasvuston tuhoamiseen juurikkaan uusintakylvöissä sekä rikkakasvien torjuntaan ennen viljelykasvin taimettumista. Rikkakasvien tulee olla taimella, mutta viljelykasvien taimia ei saa näkyä maan pinnalla. Erittäin kevyillä hiekkamailla voi tehoaineen muuttuminen tehottomaan muotoon viedä enemmän aikaa, joten siellä olisi viljelykasvien taimelle tuloon mentävä kolme vrk käsittelyn jälkeen. Reglonea ei saa käyttää varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan juurikkaalla. Käyttömäärä on 1.0-2.0 l/ha + kiinnite. Vettä käytetään rikkakasvien torjunnassa 200-400 l/ha. Valmiste on lehdille ja vihreille versoille ruiskutettuna vaarallista kaikille kasveille. Maaperän eliöiden suojelemiseksi dikvattia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla peltolohkolla. Vaihtoehtoisesti dikvattia sisältäviä valmisteita voidaan kuitenkin käyttää samalla peltolohkolla kahtena peräkkäisenä vuonna, jos kyseisellä lohkolla ei sen jälkeen käytetä samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita kahteen vuoteen tai kolmena peräkkäisenä vuonna, jos kyseisellä lohkolla ei sen jälkeen käytetä samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita kolmeen vuoteen.

Touchdown Premium

Valmistetta saa käyttää ennen juurikkaan taimettumista (1.0–1.5 l/ha + kiinnite 0.5 l/ha). Koska valmiste vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Valmistetta voidaan käyttää myös juurikaskasvuston tuhoamiseen ennen uusintakylvöä (2.0 l/ha + kiinnite 0.5 l/ha). Touchdown Premium ruiskutuksissa käytetään 200 l vettä/ha. Valmistetta ei saa sekoittaa muihin torjunta-aineisiin.

Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa. Valmisteen teho alkaa näkyä 10–14 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Ruiskutuksen jälkeen maa voidaan kyntää tai muokata vasta, kun rikkakasvien väri on muuttunut punavioletiksi tai keltaiseksi, tavallisesti noin 2-4 viikon kuluttua ruiskutuksesta.

 

Juurikkaalla käytettyjen tankkiseosten teho eri rikkakasveihin sirkkalehtiasteella (poikkeus: matara) Tankblandningarnas effekt på olika ogräs på hjärtbladstadiet (undantag:snärjmåra)

Lyhenteet: FEN=Betanal SE, Betasana 2000, Medifam 320 SC EFU = Tramat 500 SC MET = Goltix WG, Goltix 700 SC, Target SC Progress = Betanal Progress SE, Betanal Expert EC Tehon symbolit: +++ = erinomainen teho (yli 90 %) ++ = hyvä teho (80-90 %) + = tyydyttävä (70-79 %) – = huono teho (alle 70 %)