Viljelyohjeet

Sokerijuurikkaan korjuukausi alkaa tavallisesti syyskuun lopulla ja kestää 3–5 viikkoa. Suomessa juurikkaan kasvu jatkuu yleensä lokakuun puoliväliin asti, ja sen laatu paranee samanaikaisesti. Sokerijuurikassato korjataan täysin koneellisesti. Yhteiskoneiden ja nostokoneurakoitsijoitten määrä lisääntyy, mikä näkyy useampirivisten nostokoneiden yleistymisenä. Myös 6–rivisten, itsekulkevien korjuukoneiden lukumäärä lisääntyy, vaikka epäilyt suurten akselipainojen maan rakenteelle aiheuttamista pysyvistä vaurioista sitä hiukan hillitsevät.

Kuljetusaikataulut, nostettava pinta-ala, nostoteho, juurikaslohkon sijainti ja säätiedotukset määräävät, milloin nostotöihin on ryhdyttävä. Korjuuolot huononevat yleensä, mitä pitemmälle syksy edistyy. Maan eteläosissa juurikasta voidaan nostaa lokakuun loppuun saakka. Lokakuun puoliväli on jo kriittistä aikaa juurikkaanviljelyn pohjoisemmissa osissa. Korjuukonekapasiteetti on sopeutettava käytettävissä olevan ajan ja nostettavan alan mukaan siten, että hankalinakin syksyinä juurikkaat saadaan varmasti korjatuksi riittävän ajoissa. 
Kantavimmat pellot, missä sateet eivät aiheuta suurempia ongelmia, pyritään jättämään viimeiseksi. Turhaa ajoa kostealla pellolla on aina vältettävä. Ajolinjojen tulisi olla poikittaisia salaojiin nähden, jottei maan tiivistyminen aiheuta häiriöitä ojituksen toimivuuteen.

edenhall

Korjuukoneet

Maassamme käytössä olevat korjuukoneet ovat olleet kotimaisia, 1–2 rivisiä. Nyt ulkomaisten 3- ja 6-rivisten korjuukoneiden määrä kasvaa. 
Hankittavan korjuukoneen valintaan vaikuttavat pääasiassa korjattava juurikasala ja maan laatu. Hyvä puhdistusteho vähentää juurikkaiden multapitoisuutta. Pieni multapitoisuus puolestaan alentaa kuljetuskustannuksia ja parantaa juurikkaiden säilymistä aumassa. Rivien pituudesta johtuen koneen kapasiteettiin vaikuttaa myös säiliön tilavuus. Suuren säiliön etuna on, että kippauksiin ja siirtoajoihin kuluu vähemmän aikaa.

Korjuukoneen puhdistuskyvylle on savimailla asetettava suuremmat vaatimukset kuin kevyillä mailla. Varsinkin jos on viljelty juurikasta useita vuosia peräkkäin, on savi saattanut sitkistyä ja asettaa korjuukoneen puhdistuslaitteet märissä korjuuoloissa erittäin lujille.

 juko200

Korjuukoneen ennakkohuolto

Korjuukauden jälkeen nostokone pestään ja huolletaan ennen talvisäilytykseen laittoa. Tiloilla, joilla on lämpimät huoltotilat, nostokoneet korjataan yleensä heti korjuukauden päätyttyä. Silloin kaikki ilmenneet viat ovat tuoreessa muistissa. Samalla voi tehdä myös vuosittaiset huollot. Ellei tähän ole tilaisuutta, on korjuukoneen perusteellinen kunnostus syytä tehdä kuitenkin hyvissä ajoin ennen korjuukauden alkua. Mitä suurempi nostoala on, sitä paremmassa kunnossa koneen on oltava.

Normaaleihin huoltotöihin kuuluvat vaihteistoöljyn vaihto, säätöruuvien voitelu, nivelakseleiden ja laakereiden rasvaus, rullaketjujen öljyäminen ja kireyden säätö. Kulmavaihteet ovat hinnaltaan kalliita ja niiden sisältämä öljymäärä suhteellisen pieni, joten vaihteistoöljy kannattaa vaihtaa vuosittain. Tällöin kulumisesta syntyneet teräshiukkaset ja pesun tai kondensoitumisen seurauksena vaihteistoon joutunut vesi saadaan poistettua.

Laakereita voideltaessa akseleita kohotellaan rengasraudalla, jolloin voidaan todeta niiden kunto sekä kiinnityspulttien kireys. Kuluneet laakerit kannattaa vaihtaa ajoissa, sillä sijainnista riippuen laakerin vaihto vaurion sattuessa voi keskeyttää noston useiksi tunneiksi. Sama pätee myös nivelakseleiden ristikoihin. Nivelakseleiden rasitusta pienentää liukuputkien puhdistus ja huolellinen voitelu.

Ketjujen kireyttä tarkastettaessa todetaan myös ketjupyörien kunto. Ketju on sopivan kireä, kun se painuu hiukan kaarelle löysältä puolelta sormella painettaessa. Liian kireä ketju aiheuttaa ylimääräistä laakerien kulumista, löysä ketju puolestaan lyö helposti yli hampaiden. Mikäli ketjupyörän hampaat ovat kuluneet teräviksi, on pyörät vaihdettava. Uusittaessa ketjupyöriä on pyörälle tulevat rullaketjut myös uusittava. Ketjujen on aina oltava hyvin voideltuja ja sopivan kireitä, jotta niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Voiteluaineen tulee tunkeutua ketjujen niveliin, joten vaseliinin käyttö voiteluaineena on hyödytöntä. Se estää ainoastaan lian pääsyn ketjujen niveliin. Ketjujen suojakotelot on pidettävä paikoillaan lian pääsyn estämiseksi. ”Kivettyneet” ja venyneet ketjut eivät voitelusta parane, vaan ne on vaihdettava. Tarkista myös varmuuskytkinten kunto, jotta ne ehkäisevät suuremmat laiterikot ylikuormitustapauksissa. Tarkista hydrauliletkujen kunto ja ettei hydraulisylintereissä ja liitoksissa esiinny öljyvuotoja.

 thyregod

Erityisen tärkeää on, että kaikki suoraan juurikkaiden kanssa kosketuksissa olevat osat ovat kunnossa. Esilistimen terät ja listinveitset teroitetaan ja tarpeen vaatiessa uusitaan. Tarkkuuslistimen listinterän kunnosta on huolehdittava koko nostokauden ajan, ja teriä on hyvä olla useampia varalla rikkoontumisen takia. Tuntopyörän  käyttöketjujen on oltava riittävän kireällä, ja nivelissä ei saa olla väljyyttä. Tuntopyörän hampaiden terävyys estää korkealla kasvavien juurikkaiden kaatumista listinnän aikana. 
Rivinpuhdistajan tarkoituksena on poistaa irralliset naatit ja rikkakasvit nostettavalta riviltä. Tasapainoiset ja teräväkulmaiset patukat puhdistavat rivin hyvin ja pienentävät vantaan tukkeutumisriskiä rikkaruohoisessakin kasvustossa. Jos joutuu uusimaan kaikki patukat, kannattaa harkita niiden korvaamista harjaelementeillä.

Kuluneet ja vääntyneet vantaat lisäävät helposti korjuutappioita. Katkenneet juurikkaat ovat selvä merkki huonokuntoisesta vantaasta. Eri maalajeilla on ratkaiseva merkitys vantaiden ja nostoelevaattoreiden kulumiseen. Kivisessä hiekkamaassa vantaat saattavat kulua loppuun 4–5 hehtaarin ajon jälkeen, kun taas multavassa liejusavessa ne kestävät moninkertaisen ajomäärän. Korjuukauden alussa kannattaa lähteä liikkeelle uusilla tai korjatuilla vantailla ja tilata varavantaat seuraavaa vaihtoa varten.

Puhdistusrummuston rikkoutuneet kumielementit on vaihdettava lisääntyvien korjuutappioiden takia. Huhkin puhdistusrummun, rulettipyörän ja vantaan vääntyneet puikot on oikaistava, jotta pienet juurikkaat eivät karkaa suurentuneista raoista ulos.

Pellon maalaji vaikuttaa  ketjuelevattorien  kulumiseen  ja vaihdon tarve on arvioitava sen mukaan. Koneen sivulle asennettu esilistin voi aiheuttaa nostoelevaattoreiden toispuolista kulumista. Uuteen elevaattoriin on aina vaihdettava uudet vetopyörät.

Korjuukoneen säädöt

Tavoitteena on saada korjuukoneen säiliöön hyvin listittyä, kolhiintumatonta ja mahdollisimman puhdasta juurikasta. Juurikkaan ulkonäön perusteella voidaan arvioida, ovatko säädöt oikeat.

Esilistin säädetään sellaiselle korkeudelle, että se leikkaa naateista mahdollisimman paljon listimättä kuitenkaan liikaa korkealla kasvavia juurikkaita. Listinveitsen on oltava leikkuuhetkellä maan pinnan suuntainen. Listinveitsen pituussuuntainen sijainti on oikea silloin, kun tuntopyörän ollessa juurikkaan niskalla veitsi alkaa leikata. Mitä suurempia juurikkaat ovat, sitä kauemmaksi veistä on siirrettävä. Ellei tuntopyörä ehdi juurikkaan niskan päälle ennen kuin veitsi alkaa leikata, lohkaisee se juurikkaasta palan irti. Veitsen ja tuntopyörän välin on oltava sellainen, että juurikkaan kanta tulee kokonaan leikatuksi pois eikä vihreitä naatin osia jää juurikkaan niskaan kiinni. Listinveitsi on muistettava teroittaa riittävän usein. Veitsen laukaisujousen on oltava riittävän kireällä, ettei veitsen ja tuntopyörän väli vaihtele noston aikana. Listinlaitteen muiden jousien säätö määräytyy ajonopeuden ja kasvuston korkeusvaihtelujen mukaan. Hydraulivetoisen tuntopyörän pyörimisnopeus on säädettävä ajonopeuden mukaan.

Rivinpuhdistimen tehtävänä on poistaa irtonainen kasvijäte pois puhdistettavalta riviltä, jottei vannas tukkeentuisi. Patukat ovat oikealla korkeudella, kun ne paikallaan pyöriessään kaivavat maahan 1–2 cm:n kuopan. Jos patukat kaatavat löysästi maassa olevia juurikkaita, rivinpuhdistinta on nostettava tai siirrettävä sivummalle.

Vantaan oikeasta syvyydestä on vaikeata antaa täsmällisiä ohjeita. Koville hietasaville voidaan nostosyvyytenä pitää levyvantaalla 9–10 cm ja vannaslevyjen etäisyytenä 20–30 mm. Työsyvyyden lisäys rasittaa koneen puhdistuslaitteistoa lisääntyneen multamäärän johdosta. Vantaan toimintaa on tarkkailtava koko nostokauden ajan. Mikäli säiliöön alkaa tulla katkenneita juurikkaita, on se merkki liian matalasta nostosyvyydestä tai kuluneesta vantaasta. Vantaan liikevara sivuttaissuunnassa on tarkistettava, että se sallii pienoisen ajovirheen.

Puhdistusteho säädetään maalajin ja maan kosteusolojen mukaan. Huhkissa rulettipyörän kaltevuus rumpuun nähden on säädettävä niin, että piikit leikkaavat vain 2–3 cm. Tumessa puhdistehoa lisätään puhdistusrullaston porrastusta muuttamalla. Jukoissa puhdistusrummuston pyörimisnopeutta voidaan säätää vaihtamalla ketjun paikkaa kolmoisketjupyörillä. Puhdistustehoon vaikuttaa myös rummustossa olevan kumisen estinlevyn asento. Kaikkien korjuukoneiden kierrosnopeuksiavoidaan määrätyissä rajoissa säätää traktorin kaasupolkimella. Koneissa, joissa puhdistuslaitteita pyörittävät hydraulimoottorit, voidaan puhdistuslaitteiston kierroslukua säätää portaattomasti. Rulettien ja sivusäleikköjen välinen rako säädetään sellaiseksi, että mahdollisimman suuret savipallot poistuvat ilman juurikashävikkiä.

Ajonopeus ja puhdistuslaitteiston pyörimisnopeus on säädettävä siten, että juurikas puhdistuu riittävästi. Liiallista kolhimista on vältettävä. Kevyillä mailla ja kuivissa nosto-oloissa juurikkaat puhdistuvat helposti. Tällöin työskentelyn tulee olla hellävaraista. Jäykillä maalajeilla vaaditaan rajumpia otteita. Juurikkaan kolhiintuminen lisää myös aumauksen aikana syntyviä säilytystappioita. Nostokoneen puhdistuslaitteiston kierroslukua ei siten pidä nostaa suuremmaksi kuin on tarpeen juurikkaan kohtuulliseen puhdistumiseen.

 Korjuutappiot

Sokerijuurikkaan nostossa syntyy aina korjuutappioita. Tehdyissä tutkimuksissa havaittiin niiden olevan pahimmillaan lähes 20 % juurisadosta. Huolellisella ajolla ja koneen oikealla säädöllä korjuutappiot voidaan vähentää muutamaan prosenttiin. Korjuutappiot voidaan jaotellaan neljään ryhmään:

  1. pinnalle pudonneet
  2. liiaksi listityt kannat
  3. maahan jääneet
  4. päistejuurikkaat

Pinnalle pudonneet ovat vantaalta, nostoelevaattoreista, puhdistusruleteilta tai puhdistusrummustosta pudonneita juurikkaita tai juuren palasia. 
Myös rivinpuhdistin saattaa lyödä korkealla kasvavia juurikkaita pois riviltä. Liiaksi listityt kannat johtuvat viallisesta tai väärin säädetystä tarkkuuslistimestä tai esilistimestä.
Maahan jääneet ovat vantaan maahan jättämiä, kokonaisia tai puolikkaita juurenpätkiä.
Päistejuurikkaat ovat päisteissä maahan jääneitä juurikkaita tai juuren palasia. Ne aiheutuvat yleisimmin ajovirheestä tai vantaan riittämättömästä liikevarasta sivuttaissuunnassa.

kleine

Tappioiden vähentäminen

1. Puhdistuskoneiston pyörimisnopeus olosuhteita vastaavaksi:

Korjaa rikkoontuneet kumielementit rummustossa. Tarkista rivinpuhdistajan toiminta ja säädä tarvittaessa. Korjaa vantaan taipuneet ohjauspuikot. Tarkista käyttöohjekirjasta rulettipyörän oikea asento

2. Opettele säätämään ja huoltamaan tarkkuuslistin oikein. Tarkista esilistimen korkeus. Esilistin on tarkoitettu vihreän naattimassan poistoon, ei juurikkaan listintään.

3. Vaihda kuluneet vantaat tarpeeksi ajoissa. Riittävä nostosyvyys kasvuston mukaan. Tarkkaile säiliöön tulevia juurikkaita. Jos katkenneita juurikkaita ilmenee, lisää nostosyvyyttä ja vähennä tarvittaessa nostonopeutta. Jos vannas ei nosta pieniä juurikkaita, säädä vannaslevyjen etäisyyttä pienemmäksi

4. Huolellinen tulo riville tai riviltä poistuminen. Riittävän leveät päisteet käännösten helpottamiseksi.