SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

1 §

Säätiön nimi on Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr ja sen kotipaikka on Paimion kunta.

Säätiön tarkoituksena on:

a) kehittää sokerijuurikkaanviljelyä maassamme,

b) pyrkiä luomaan paremmat taloudelliset toimintaedellytykset sokerijuurikkaan viljelylle,

c) edistää sokerijuurikkaanviljelyä koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa,

d) edistää sokerijuurikkaanviljelyn tutkimustulosten soveltamista käytäntöön,

e) edistää suhteita ulkomaisiin sokerijuurikkaanviljelyn asiantuntijoihin,

f) edistää sokerijuurikkaasta saatavien sivutuotteiden tutkimusta ja näiden käyttöä.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ylläpitämällä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskusta ja jakamalla tutkimusapurahoja ja juurikkaanviljelijöille tarkoitettuja tunnustuspalkintoja, sekä harjoittamalla säätiön tarkoitusta tukevaa liiketoimintaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan.

Säätiö voi toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

Säätiön varat, joita ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen tai sen välttämättömiin menoihin on sijoitettava suunnitelmallisesti.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa ja sen päätäntävaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa vaalia seuraavasta tammikuun ensimmäisestä päivästä. Hallitukseen nimeää Sucros Oy kolme jäsentä ja näille varajäsenet, sekä juurikkaanviljelijät, joita edustaa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen sihteerinä toimii tutkimuskeskuksen johtaja, joka ei ole hallituksen jäsen. Säätiöllä voi olla myös toimitusjohtaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös tutkimuskeskuksen johtajan ja päättää hänen palkkioistaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Säätiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yksin. Säätiön hallitus voi antaa tutkimuskeskuksen johtajalle oikeuden edustaa säätiötä yksin.

Hallitus kokoontuu vuosittain viimeistään toukokuussa kevätkokoukseen. Kevätkokouksessa:

1) esitetään säätiön toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

2) vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä

3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosittain viimeistään marraskuussa pidettävässä hallituksen syyskokouksessa:

1) todetaan nimetyt hallituksen jäsenet ja, mikäli jokin valitsijataho ei ole nimennyt jäsentä/jäseniä, valitaan siltä osin hallituksen jäsenet,

2) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaa vuotta varten,

3) valitaan yksi tilintarkastaja.

4) vahvistetaan säätiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja mahdollisten hoitokuntien jäsenten kokouspalkkiot, sekä

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä hallituksen puheenjohtajalta pyytää.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen hallituksen kokousta ja kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

9 §

Sokerijuurikkaan tutkimustoiminnan kehittämiseksi tutkimuskeskuksessa, hallitus voi nimittää hoitokunnan, johon kuuluu kolme jäsentä.

Lisäksi hallitus voi nimittää muita työryhmiä/toimikuntia tarpeen vaatiessa.

10 §

Yrjö Melasniemen rahastolla on hoitokunta, jonka muodostaa Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiön hallitus. Hoitokunnan tehtävänä on päättää rahaston varoista ja nimetä rahastosta myönnettävien stipendien ja palkintojen saajat.

11 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on maaliskuun loppuun mennessä annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajan tulee huhtikuun loppuun mennessä antaa säätiön hallitukselle tilintarkastuskertomuksensa.

12 §

Säätiön sääntöjen muuttamista ja säätiön purkamista koskevaa päätöstä tulee, jotta se olisi pätevä, kannattaa vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä.

13 §

Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, sen jäljellä oleva omaisuus luovutetaan suomalaisen maa- ja elintarvikealan tutkimukseen ja/tai kehittämiseen. Mikäli säätiö puretaan, tekee hallitus päätöksen varojen luovuttamisesta.