SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Sokerijuurikkaan regeneratiivisen viljelyn selvitys - REVI

Regeneratiivinen viljely

Regeneratiivinen-, hiili- tai uudistavaviljely ovat nopeasti yleistyviä määritelmiä viljelymenetelmille, jollaisena tulevaisuuden maanviljely halutaan toteuttaa.  

Kaikkien näiden määritelmien perustarkoituksena on omalla tavallaan parantaa maan hiilipitoisuutta eli multavuutta. Tähän tavoitteeseen pyritään lisäämällä viljelyssä olevia runsaasti biomassaa tuottavia kasvustoja, ruokkimalla maan pieneliöstöä, välttämällä maan muokkaamista ja pitämällä pelto kasvipeitteisenä mahdollisimman suuren osan vuodesta. 

Hiilen lisääminen maaperässä parantaa maan rakennetta ja pellon tuottavuutta. Samalla peltoekosysteemin sietokyky lisääntyy, ja maaperän kyky pidättää vettä, kiintoainesta ja ravinteita paranee. Ilmastonmuutoksen edetessä ääriolosuhteet kasvavat, jolloin edellä kuvatut hyödyt korostuvat. 

Regeneratiivisessa-, hiili- tai uudistavassa viljelyssä, viljelytoimet olisi syytä pyrkiä sovittamaan kunkin paikan, kasvin ja järjestelmän resursseihin ja rajoituksiin sopiviksi. 

Vuonna 2023 koettiin tarpeelliseksi lähteä selvittämään, miten sokerijuurikas kasvina sopii regeneratiiviseen viljelyyn. Miten viljelymenetelmiä tulisi muokata sokerijuurikaan osalta regeneratiivisen viljelyn määritelmien täyttämiseksi, ja mitkä olisivat oikeanlaisia mittareita sekä kriteerejä tehtyjen muutosten tulosten mittaamiseen.

REVI:n tavoite

REVI:ssä selvitetään kuinka kumppanuuskasveja voidaan käyttää onnistuneesti Conviso-juurikkaan kanssa. Tavoitteena saada selkeä kuva mihin menetelmän toimenpiteisiin pitää erityisesti keskittyä tulevaisuudessa.

REVI:ssä:

  1. Testataan kasvinsuojeluvaihtoehtoja, kumppanuuskasvin kylvön jälkeen tavoitteena mimimoitu kasvinsuojelu kumppanuuskasvien kanssa. 
  2. Selvitetään kumppanuuskasvien vaikutus sokerijuurikkaan ravinteiden ottoon ja ravinteiden käytön tehokkuuteen. Testataan vähennettyä typpi- ja fosforilannoitusta sokerijuurikkaalla apilakasvuston ja nurmimailasen kanssa. Tavoitteena mahdollistaa tarkennettu lannoitus sokerijuurikkaalla kumppanuuskasvien kanssa.
  3. Kartoitetaan oikeanlaisia mittareita, joilla menetelmän toimivuutta sokerijuurikkaan viljelyssä voidaan todentaa ja joiden avulla menetelmän hyödyistä voidaan viestiä suoraan viljelijöille. 

Hanketta on mukana rahoittamassa Varsinais-Suomen ELY, Vesiyksikkö.